One thought on “2013-01-26 | Mekoya Aau January 26 2013”

  1. የተከበራችሁ የሸገር መቆያ አዘጋጆች
    ከሁሉ በፊት ለፕሮግራማችሁ ያለኝን አድናቆት መግለጽ አፈልጋለሁ፡፡ አሁን ያለሁበት አካባቢ የቀጥታ ስርጭቶቻችሁን ለመከታተል ባልችልም በድረ ገፃችሁ ላይ የምትለጥፏቸውን ፕሮግራሞች ለመከታተል እሞክራለሁ ሆኖም ግን ሁል ጊዜ የሚቀርቡልን ታሪኮች ስለ ውጭ አገር ሰዎች ስለሆነ እኛ አገር ታሪኩ ሊነገርለት የሚችል ባለታሪክ ጠፍቶ ነውን ብዬ እንድጠይቅ ሆኛለሁ፡፡ በእርግጥ በሀገራችን ስለ አንድ ሰው የተሟላ መረጃ ማግኘት ከባድ ቢሆንም ሁለት ሶስት ሳምንት የውጮቹን ባለታሪኮች በመሀል ደሞ የኛን ባለታሪኮች ታሪክ አዋዝታችሁ ብታቀርቡልን ፕሮግራሙ ይበልጥ የተዋጣለት ይሆናል፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Press Ctrl+G to toggle between English/አማርኛ or use መላ ሰሌዳ